Työtaistelutilastot vuodelta 2012 julkaistu

Tiedotus (Tiedotusalt.fi), 11.3.2013

EK:n jäsenyrityksissä toimeenpantiin vuonna 2012 yhteensä 91 työtaistelua. Ilmoitetuista työtaisteluista 78 oli lakkoja. Kuljetuksen ja liikenteen toimialalla työtaisteluita oli vuonna 2012 yhteensä 15, joista 14 oli laittomia. ALT ry:n jäsenyrityksissä oli viime vuoden aikana yksi työtaistelu.

Työtaistelut painottuivat viime vuonna erityisesti teollisuuden yrityksiin. Suurimmat työtaistelut toimeenpantiin isoissa vientialojen yrityksissä. Toisaalta esimerkiksi ahtausalalla järjestettiin enemmän työtaisteluja kuin muutoin kuljetus- ja liikennealoilla.

Viime vuonna yleisin syy työtaisteluille olivat yritysten sopeuttamistoimet. Joka toisen työtaistelun syyksi ilmoitettiin työvoiman vähennys tai sen uhka. Toiseksi yleisimmäksi syyksi työtaistelulle ilmoitettiin yrityksen muut sisäiset syyt. Tällaisiksi sisäisiksi syiksi ilmoitettiin esimerkiksi työnantajan harjoittamaan henkilöstöpolitiikkaan liittyviä syitä ja työnantajan tekemiä muita yritystä koskevia päätöksiä. Työnjohdolliseen menettelyyn ja työn järjestelyihin liittyvät erimielisyydet sekä palkkavaatimukset sekä palkkaerimielisyydet olivat kolmanneksi yleisin syy työtaisteluun ryhtymiselle.

EK:n työtaistelutilastossa arvioidaan myös työtaisteluista aiheutuneita taloudellisten menetysten kokonaismääriä. Yritysten arviot työtaisteluista aiheutuneista menetyksistä vaihtelevat muutamasta tuhannesta useisiin satoihin tuhansiin euroihin työtaistelua kohden.

EK:n työtaistelutilastossa on selvitetty myös sitä, millaisiin ratkaisuihin tai lopputuloksiin työtaistelut ovat päättyneet. Valtaosassa työtaisteluita työnantaja ei ole suostunut työtaistelun yhteydessä esitettyihin vaatimuksiin. Vain muutamissa tapauksissa työnantaja ilmoitti taipuneensa vastapuolen vaatimuksiin tai lopputulos oli katsottavissa kompromissiksi.

EK:n tiedote

Työtaistelutilasto 2012