Työnantajan ja työntekijän välistä työsuhdetta säännellään lainsäädännön ohella työehtosopimuksin. Työehtosopimus on kirjallinen sopimus palkoista ja muista työsuhteen ehdoista, ja se solmitaan yleensä työnantaja- ja työntekijäliittojen välillä pääsääntöisesti määräajaksi, esim. kahdeksi vuodeksi, kerrallaan.

Työehtosopimuksella on kaksi päätehtävää. Se turvaa työntekijöille työehtojen vähimmäistason ja toisaalta työehtosopimukseen liittyy tärkeä työrauhavelvollisuus. Työehtosopimuksen voimassa ollessa siihen sidotut osapuolet eivät saa ryhtyä työtaisteluun, esim. lakkoon, parantaakseen työehtosopimuksen mukaisia työsuhteen ehtoja tai muutoin painostamaan toista osapuolta sopimuksen sisällön muuttamiseen.

Maantiekuljetusalalla yksittäinen työnantaja, eli kuljetusyritys, on aina velvollinen noudattamaan alansa työehtosopimusta joko ALT:n jäsenyytensä tai yleissitovuuden perusteella.

Työehtosopimuksen yleissitovuus tarkoittaa sitä, että myös työnantajaliittoon kuulumattoman yrityksen on noudatettava niitä määräyksiä, joista on sovittu valtakunnallisessa, asianomaisella alalla edustavassa työehtosopimuksessa. Yleissitovia työehtosopimuksia on Suomessa noin 160.

Kaikki ALT:n solmimat työehtosopimukset ovat yleissitovia lukuun ottamatta linja-autoasemia koskevaa yrityskohtaista työehtosopimusta. Niiden soveltamisalalla toimivat kaikki työnantajat ovat siten velvollisia noudattamaan työehtosopimuksen palkka- ja muita ehtoja riippumatta siitä, ovatko ne ALT:n jäseniä vai ei.

Työehtosopimukseen kuuluva työrauhavelvollisuus suojaa kuitenkin vain ALT:n jäsenyrityksiä, ei ALT:hen kuulumattomia yrityksiä.

ALT:n työehtosopimukset

  • kuorma-autoalan työehtosopimus
  • linja-autohenkilökunnan työehtosopimus
  • säiliöauto- ja öljytuotealaa koskeva työehtosopimus
  • terminaalitoimintaa koskeva työehtosopimus
  • huoltokorjaamoiden työehtosopimus
  • linja-autoasemien työehtosopimus
  • autoliikennealojen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus

Yleissitovuuspäätökset ja yleissitovat eri alojen työehtosopimukset löytyvät täältä:

Finlex