Kohti parempaa työturvallisuuden hallintaa maanteiden tavaraliikenteen toimitusketjuissa

Työterveyslaitoksessa tutkitaan parhaillaan tavaraliikenteen toimitusketjujen työturvallisuutta. Tutkimuksessa on mukana kuusi kuljetus- ja logistiikka-alan yritystä. Tutkimusaihe on tärkeä huoltovarmuuden näkökulmasta, sillä toimitusketjun työntekijöiden on oltava kykeneviä työskentelemään kaikissa olosuhteissa. Työturvallisuuden varmistaminen on yksi edellytys tälle. Tutkimustulokset tarjoavat kuljetus- ja logistiikka-alalle keinoja toimitusketjujen työturvallisuuden hallintaan ja poikkeamien ennakointiin, mikä turvaa ketjun toiminnan sujuvuutta ja huoltovarmuutta.

Tutkimusaineisto kerätään tutkimusyrityksistä vaiheittain. Haastatteluissa on jo kartoitettu johdon, esihenkilöiden, työntekijöiden ja työsuojeluhenkilöiden näkemyksiä työturvallisuudesta ja -hyvinvoinnista sekä näihin liittyvistä käytännöistä. Alustavien haastattelutulosten perusteella työpaikoilla on panostettu työturvallisuuteen ja sen edistämiseen. Työpaikoilla on käytössä monia keinoja, millä työturvallisuutta voidaan varmistaa ja tiedonkulku toteutuu monikanavaisesti.

Haastattelujen perusteella haasteita työturvallisuudelle muodostuu toimitusketjujen rajapinnassa, missä on samassa tilassa, esimerkiksi terminaaleissa tai asiakkaiden kuormaus- ja purkupaikoilla, useamman työnantajan työntekijöitä. Eri työpaikkojen väliset turvallisuuskäytännöt saattavat poiketa toisistaan merkittävästi, mistä voi aiheutua häiriöitä työn sujuvuuteen. Haastatteluissa ilmeni myös, että työturvallisuutta koskevia asioita on harvoin kirjattu maanteiden tavaraliikenteen toimitusketjuissa yritysten välisiin sopimuksiin, lähinnä tämä toteutuu isompien asiakkaiden kanssa.

Tutkimuksen seuraava aineistonkeruu toteutuu toukokuussa 2024, jolloin kartoitetaan mukana olevien työpaikkojen työntekijöiltä kyselyllä heidän kokemuksiaan työturvallisuuskäytänteiden toimivuudesta. Yrityksistä kerätyn tutkimusaineistojen ohella tietoa tullaan keräämään myös toimialan sidosryhmien haastatteluille keväällä 2025. Tutkimuksen loppuraportti valmistuu syksyllä 2025.

Tutkimus on käynnistynyt kesäkuussa 2023 ja päättyy lokakuussa 2025. Tutkimuksen rahoittavat Työsuojelurahasto, Huoltovarmuuskeskus ja Työterveyslaitos. Tutkimuksen ohjausryhmässä ovat mukana seuraavat tahot: Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry, Maakuljetuspooli, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, Rahtarit ry, SKAL Suoritealat ry, Traficom ja Työturvallisuuskeskus.

Lisätietoja tutkimuksesta: https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/maanteiden-tavaraliikenteen-toimitusketjujen-tyoturvallisuus

Susanna Visuri, vanhempi asiantuntija, tutkimuksen projektipäällikkö, susanna.visuri@ttl.fi, +358 46 851 5912
Pia Perttula, johtava tutkija, tutkimuksen vastuullinen johtaja, pia.perttula@ttl.fi, +358 43 820 0499