Kuljetusala on tärkeä ja vetovoimainen ala

Kuljetusalaa voi hyvällä omatunnolla kutsua Suomessa perinnealaksi, sillä ala on tarjonnut pitkiä ja vakaita työsuhteita jo kauan. Töitä on tarjolla myös huomenna, eivätkä työpaikat katoa rajojen ulkopuolelle. Maantieliikenne on tärkein kuljetusmuoto Suomessa niin tavaroiden kuin ihmisten kuljetuksissa. Kaikista kuljetettavista tavaroista yli 90 % kuljetetaan maanteitse. Linja-autolla kuljetaan puolestaan 60 % kaikista julkisen liikenteen matkoista, pääkaupunkiseudun ulkopuolella jopa 80 % matkoista. Alan merkitys Suomen jokapäiväiselle toimivuudelle ja huoltovarmuudelle on näin ollen suuri.

Huoltovarmuuskeskus, kuljetusalan järjestöt ja Puolustusvoimat ovat aloittaneet keväällä 2022 merkittävän alaa koskevan kuljettajarekrytointihankkeen, jolla pyritään varmistamaan ammattitaitoinen henkilöstö logistiikka-alan siviilipuolen tehtävissä nyt ja myös tulevaisuudessa. Samalla kasvatetaan Puolustusvoimien aktiivista osaajareserviä. Hankkeen tavoitteena on myös yhdessä kuljetusalan yritysten ja oppilaitosten kanssa kehittää varusmiespalveluksessa koulutettaville jatkopolkua työelämään.

Osana hanketta Cap Pro Academy teetti kesällä 2022 kotiutuneille Puolustusvoiman kuljettajakoulutuksen suorittaneille varusmiehille kyselyn, jonka tarkoituksena oli kartoittaa varusmiesten tietoisuutta kuljetusalasta ja halukkuutta työllistyä ja työskennellä alalla. Puolustusvoimat kouluttaa vuosittain noin 3.000 kuljettajaa ja kesällä 2022 kotiutui lähes 1.500 kuljettajakoulutuksen suorittanutta varusmiestä, joten mistään pienestä erityisosaajan joukosta ei ole kyse. Kyselyyn vastasi anonyymisti kaikkiaan 342 henkilöä. Tulokset olivat erittäin positiiviset.

Kyselytutkimuksen mukaan kuljetusala ja sen tarjoamat tehtävät tiedostetaan ja ala koetaan positiivisena jo ennen varusmiespalveluksen alkamista. Tätä tukee se, että kuljetustehtävissä olleista valtaosa, yli 80 %, hakeutui tehtävään omaehtoisesti. Kuljetusala kiinnosti myös vastaajia valtavasti, sillä peräti 75 % ilmoitti halukkuudesta työskennellä kuljetusalalla jatkossa ja yli neljäsosalla vastaajista olikin työpaikka jo tiedossa kuljetusalalta. Kiinnostukseen vaikutti erityisesti palkkataso, hyvä työtilanne sekä työn vaihtelevuus. Myös joustavia työaikoja ja pitkiä lomia arvostettiin. Miltei kaikille kuljetustehtävissä olleille henkilöille, 95 % vastaajista, oli selvää kuljetusalan suuri merkitys Suomen puolustuksen ja huoltovarmuuden kannalta. Puolustusvoimien varusmieskoulutus oli onnistunut tässä tehtävässä hyvin. Tutkimus paljasti toisaalta myös eräänlaisen kohtaanto-ongelman työpaikkoja tarjoavien ja alasta kiinnostuneiden välillä. Työpaikoista ja työskentelystä alalla ollaan kiinnostuneita, mutta lopullinen työllistyminen alalle suoraan varusmiespalveluksen jälkeen jää kuitenkin noin reiluun neljäsosaan. Tätä selittää osittain se, että vaikka 75 % vastaajista katsoi saaneensa riittävästi tietoa kuljetusalan työmahdollisuuksista, noin neljäsosa ei tätä tietoa riittävästi kokenut saaneensa.

Edellä mainittuun kohtaanto-ongelmaan pyritään juuri vaikuttamaan keväällä 2022 aloitetulla hankkeella, koska kuljetusalan tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa, että kaikki muut yhteiskuntamme osa-alueet toimivat: kauppojen hyllyiltä löytyy tavaraa ja huoltoasemilta polttoainetta, jätehuolto varmistuu, teollisuus saa raaka-aineensa ja sen tuotteet päätyvät kulutukseen, vienti ja tuonti toimii ja ihmiset pääsevät työpaikoillensa – tänään ja myös tulevaisuudessa.

Hankkeessa mukana: Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, CAP Group Oy, Huoltovarmuuskeskus, Linja-autoliitto ry, Logistiikkayritysten Liitto ry, Maakuljetuspooli, Puolustusvoimat, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Työtehoseura ry sekä Yhteinen Toimialaliitto ry.

Lisätietoa hankkeesta ja varusmiehille teetetystä kyselytutkimuksesta antaa hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Jouni Lind jouni.lind@ytl.fi p. 050 521 3305