Laaja toimijakenttä yhdessä edistää autoalan huolto- ja korjaamotoiminnan työturvallisuutta

Autoalan huolto- ja korjaamotoiminta työllistää noin 19 000 henkilöä ja on siten suurin autoklusterin työllistäjistä. Alalla työskentelevät henkilöt altistuvat esimerkiksi melulle, käsitärinälle, kuormittaville työasennoille sekä erilaisille kemikaaleille. Näihin ja muihin alan vaara- ja haittatekijöihin voidaan puuttua asianmukaisesti toteutetulla riskinarvioinnilla ja tätä pyritään alan toimijakentän yhteisellä ponnistelulla edistämään.

Työterveyslaitos, Autoalan Keskusliitto, Autoliikenteen Työnantajaliitto (ALT ry), Huoltovarmuusorganisaation Maakuljetuspooli, Teollisuusliitto, Ammattiliitto Pro, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto (AKT ry) ja Työturvallisuuskeskus ovat yhteistyössä tehneet OiRA-riskinarviointityökalun autoalan huolto- ja korjaamoalan yritysten tarpeisiin.

AKL:n tekninen johtaja Jouko Sohlberg ja Teollisuusliiton auto- ja konealan sopimusasiantuntija Matti Rantanen toteavat työryhmän avoimen keskustelun tuottaneen ajantasaisen ja käytännönläheisen työkalun riskinarviointiin. Alan yritykset ovat työturvallisuuden hallinnassa hyvin eri tasoilla, ja työkalun toivotaankin parantavan turvallisen työskentelyn edellytyksiä alalla. Tavoitteena on ehkäistä niin tapaturmia kuin alalla toimivien altistumista työssä esiintyville vaara- ja haittatekijöille. Samalla tuetaan yrittäjien ja työntekijöiden työhyvinvointia.

 • Työkalu sopii erityisesti pienille mutta myös suuremmille yrityksille. Se tukee työn turvallisuuden hallintaa huomioimalla sekä alan keskeiset vaara- ja haittatekijät että tarjoamalla ehdotuksia toimenpiteistä näiden poistamiseksi tai pienentämiseksi, tiivistää vanhempi asiantuntija Susanna Visuri Työterveyslaitoksesta.

Tämä autoalan huolto- ja korjaamotoiminnan OiRA on odotettu lisä myös kuljetusalalle.

 • Tavaraliikenteen ja linja-autoliikenteen OiRA-työkalut ovat olleet jo muutaman vuoden käytössä. Nyt tavara- ja linja-autoliikenteen yritykset, joilla on myös omaa korjaamotoimintaa, saavat korjaamotyöhön sopivan, helppokäyttöiseksi todetun työkalun, toteavat toimitusjohtaja Mari Vasarainen Autoliikenteen Työnantajaliitosta ja työsuojelusihteeri Pasi Ritokoski Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitosta.

Huoltovarmuusorganisaation Maakuljetuspooli vastasi kehitystyön rahoituksesta. Valmiuspäällikkö Kyösti Orre tuo esiin, että alan yritysten työn sujuvuuden ja turvallisuuden edistäminen vahvistaa osaltaan yritysten toimintaedellytyksiä ja tukee myös kuljetus- ja logistiikka-alan huoltovarmuutta.

Riskinarviointityökalussa on kymmenen osiota

OiRA-riskinarviointityökalu on yksinkertainen: se sisältää kymmenen osiota, joiden sisältämään väittämiin vastataan kyllä tai ei. Ei-vastauksiin käyttäjä voi kirjata itse yrityksensä toimenpideohjeita tai valita ohjelman ehdotuksista omaan tilanteeseensa sopivat.

Osiot ovat

 1. Työtilat ja liikkuminen
 2. Asennus- ja sähkötöiden sekä sähköajoneuvojen korjausten turvallisuus
 3. Hitsaus-, kori- ja maalaustöiden turvallisuus
 4. Kone- ja laiteturvallisuus
 5. Erikoisajoneuvojen korjaus
 6. Fysikaalisen työympäristön turvallisuus
 7. Kemikaalien turvallinen käsittely ja säilytys
 8. Paloturvallisuus
 9. Fyysisen kuormituksen hallinta
 10. Hyvinvointi ja sujuva työyhteisön toiminta


OiRA (Online Interactive Risk Assessment) on Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston (EU-OSHA) tarjoama sovellus mikro- ja pienyrityksille riskien arviointiin. OiRA on julkaistu suomeksi tähän mennessä maanteiden tavaraliikenteen, linja-autoliikenteeseen ja graafiselle alalla. Suomenkieliset työkalut ovat koottuna www.ttl.fi/oira -sivustolle. OiRAn kansainvälisiltä sivuilta löytyvät kaikkien maiden versiot eri aloille, ja esimerkiksi englanniksi OiRAsta löytyy 15 eri alan riskinarviointityökalua. Nekin ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.

Linkki Oiran esittelysivulle

www.ttl.fi/oira

Linkki autoalan korjaamo- ja huoltotoiminnan Oiraan

https://oiraproject.eu/oira-tools/fi/autoalan-korjaamotoiminta/autoalan-korjaamotoiminta

Lisätiedot

Susanna Visuri, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos, puh. 046 851 5912, susanna.visuri[at]ttl.fi
Jouko Sohlberg, tekninen johtaja, Autoalan Keskusliitto, puh. 0400 904 003, jouko.sohlberg[at]akl.fi