Tilaajan velvollisuudet ja vastuut tavara- ja henkilökuljetuksia ostettaessa

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 20.1.2020

Yritykset, jotka ostavat tavara- tai henkilökuljetuksia alihankintana taikka käyttävät vuokratyövoimaa kuljetuksissaan (tilaaja), joutuvat ottamaan huomioon useampia säännöksiä. Tilaajaa koskevat velvollisuudet ja vastuut ovat samat riippumatta siitä, ostetaanko kuljetukset tai vuokratyövoima kotimaisilta tai ulkomaisilta kuljetusyrityksiltä.

Henkilökuljetusten ja tavarakuljetusten tilaajia koskee laki liikenteen palveluista ja tilaajavastuulaki.  Mikäli kuljetukset tai vuokratyöntekijät ostetaan ulkomaisilta yrityksiltä, tilaajan on otettava huomioon edellä mainittujen lisäksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain sekä ulkomaalaislain määräykset. Huomioitavaksi tulee tällöin lisäksi työsopimuslain 11 luvun ja 11 a §:n säännökset.

Henkilö- tai tavarakuljetuksia ostavan on siis hankittava tietyt selvitykset kuljetuksen suorittavasta yrityksestä sekä tunnettava perussäännöt enimmäisajoajoista, vähimmäislepoajoista ja työehtosopimuksen vähimmäispalkkasäännöistä.

1. Laki liikenteen palveluista (liikennepalvelulaki 320/2017)

Laki liikenteen palveluista mukaan kuljetuksen tilaajan tai tämän edustajan on ennen kuljetuksesta sopimista selvitettävä:

  1. että kuljetuksen suorittajalla on liikennelupa; tai
  2. että kuljetuksen suorittajalla on oikeus suorittaa kuljetus maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1072/2009 (EU:n tavaraliikennelupa-asetus) tarkoitettuna kabotaasiliikenteenä; tai
  3. että kuljetuksen suorittaja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos se on siihen velvollinen kyseisestä myynnistä

Kuljetuksen tilaaja tai tämän edustaja ei saa tehdä sopimusta ilman edellä mainittuja selvityksiä. Sopimusta ei saa myöskään tehdä, jos kuljetuksen tilaaja tai tämän edustaja tietää tai hänen pitäisi tietää, ettei kuljetussopimuksen toinen osapuoli aio täyttää lakisääteisiä velvoitteitaan työnantajana eli esimerkiksi maksaa kuljetuksen suorittajaa velvoittavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tilaajan selvitysvelvollisuutta ei voi erillisin sopimuksin rajata pois tilaajalta, ja sen laiminlyönti on säädetty rangaistavaksi.

2. Tilaajavastuulaki (laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, 22.12.2006/1233)

Tilaajan on sekä henkilö- että tavarakuljetuksissa ennen sopimuksen tekoa hankittava kuljetuksen suorittajasta seuraavat selvitykset:

  1. selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvolisäverolain mukaiseen arvolisävelvollisten rekisteriin,
  2. kaupparekisteriote,
  3. veronmaksuasioita koskeva selvitys,
  4. todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty,
  5. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista; sekä
  6. selvitys työterveyshuollon järjestämisestä

Laki koskee vain Suomessa tehtävää työtä, mutta tilaajan tulee hankkia selvitykset riippumatta siitä, onko kuljetuksen suorittava yritys kotimainen vai ulkomainen. Ulkomaisen yrityksen tiedot on toimitettava yrityksen sijoittautumismaan lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Jos ulkomaisella yrityksellä on Suomessa y-tunnus, on lähtömaan selvitysten lisäksi hankittava Suomesta selvitys verorekisterimerkinnöistä sekä verojen maksua koskeva selvitys.

Jos kyse on kabotaasista, tilaajan on 5 §:n 2 momentin mukaan saatava selvitys kaikkien käytettävien työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä ennen työn aloittamista ja myös työntekijöiden vaihtuessa.

3. Ulkomaalaislaki (30.4.2004/301)

Ulkomaalaislaki velvoittaa työnantajaa varmistumaan siitä, että sen palvelukseen tulevalla tai palveluksessa olevalla ulkomaalaisella on vaadittava työntekijän oleskelulupa tai että hän ei tarvitse oleskelulupaa. Jos työnantaja on palkannut laittomasti maassa olevan kolmannen maan kansalaisen, työnantaja on kuitenkin velvollinen työlainsäädännön mukaan maksamaan työntekijälle lain ja työehtosopimuksen mukaisen palkan ja muut rahalliset etuudet samalla tavalla kuin työntekijöille yleensäkin

Ulkomaalaislain 86 b §:n mukaan ulkomaisen työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden työskennellessä aliurakointityössä tai vuokratyövoimana, työnantajan 72 §:ssä ja 86 a §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja velvollisuuksia sovelletaan Suomessa toimivaan pääurakoitsijaan tai pääteettäjään.

4. Laki työntekijöiden lähettämisestä (447/2016)

Lakia työntekijöiden lähettämisestä sovelletaan sekä henkilö- että tavarakuljetuksissa silloin, kun kyse on Suomessa tapahtuvasta kabotaasista taikka kun kyseessä on kuljetusalan työntekijän lähettäminen Suomeen yritysryhmän sisäisenä siirtona tai vuokratyöntekijänä. 

Lain 13 §:n mukaan tilaajan on lähettävän yrityksen kanssa tekemissään sopimuksissa tai muutoin käytettävissään olevin keinoin huolehdittava siitä, että lähettävä yritys tekee 7 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen ja että lähettävällä yrityksellä on 8 §:ssä tarkoitettu edustaja.

Jos työsuojeluviranomainen ei valvontatehtävää suorittaessaan tavoita ulkomaisen yrityksen edustajaa, tilaajan on työsuojeluviranomaisen pyynnöstä pyydettävä ulkomaiselta yritykseltä tieto siitä, missä ja miten edustaja voidaan tavoittaa, ja annettava saamansa tieto työsuojeluviranomaiselle. Jos kyseessä on vuokratyövoiman tilaus, tilaajan on annettava työntekijän Suomeen vuokraavalle ulkomaiselle yritykselle ne tiedot, jotka se tarvitsee omien työnantajavelvollisuuksiensa täyttämiseksi. Näillä tiedoilla tarkoitetaan mm. tietoja tilaajan soveltamasta työehtosopimuksesta palkan määräytymistä varten sekä tietoja vuokratyöntekijän tekemistä työtunneista, lepoajoista ja niiden sijoittumisesta.


Lisätietoja:

Reilu kuljetus. Opas tavaraliikenteen kuljetuspalvelun ostajalle 355 KB, päivitetty 15.1.2020

Liikennepalvelulaki
Tilaajavastuulaki
Laki työntekijöiden lähettämisestä
Ulkomaalaislaki
Työsopimuslaki