Hyvä esimiestyö ja avoin työyhteisö auttavat maahanmuuttajaa onnistumaan työssään

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 27.11.2013

Maahanmuuttajan työssä onnistumista selittävät enemmän työyhteisöön kuin työntekijään itseensä liittyvät tekijät, selviää tuoreesta Työterveyslaitoksen tutkimuksesta. Kun työntekijät tulevat eri kulttuureista, esimiehen keskeinen tehtävä on varmistaa, että yhteistyö työntekijöiden välillä on saumatonta ja että kaikki tietävät työpaikan käytännöistä ja omasta roolistaan työpaikalla.

– Hyvän esimiestyön lisäksi maahanmuuttajan työssä pärjäämistä edistävät avoin työyhteisö, työtovereiden tuki ja hyvä perehdytys – tekijät, jotka auttavat mitä tahansa työpaikkaa menestymään, toteaa tutkija Kirsi Yli-Kaitala Työterveyslaitoksesta.

Panostamalla erityisesti perehdytykseen ja työhön opastukseen päästään pitkälle. Esimerkiksi tutkimukseen osallistuneessa Sol Palvelut Oy:ssä suomen kieltä taitamattomien työntekijöiden perehdytykseen osallistuvat tuutorit, perehdytettävän kanssa samaa kieltä puhuvat vanhemmat työntekijät. Myös työstä annettava säännöllinen palaute on tärkeää.

Kun puhutaan monikulttuurisuuden tuomista haasteista työpaikalle, nousee monille mieleen kielitaito. Ammattitaito on kuitenkin paljon muutakin kuin kielitaito. Kokemukset työpaikoilta kertovat, että vaikka yhteinen vahva kieli puuttuisikin, työt ja yhteistyö työtovereiden kanssa saadaan sujumaan.

– Selkeät ohjeet ja molemminpuolinen kysymysten esittäminen auttavat. Kuvia ja muita keinoja on myös mahdollista käyttää apuna. Kun perusvuorovaikutus toimii, kieltä voi oppia myös työssä, Yli-Kaitala tähdentää.

Väärinkäsityksiä ehkäistään selkeillä pelisäännöillä

Samalla kun maahanmuuttaja perehdytetään työhönsä, työyhteisön valmiutta sopeutua monikulttuurisuuteen on syytä vahvistaa. Erilaisuus ei muodostu kompastuskiveksi, jos kulttuurien välisistä eroista ja samankaltaisuuksista puhutaan avoimesti ja yhteistyö työpaikalla perustuu toisten kunnioitukseen.

Mitä enemmän työyhteisössä on erilaisuutta, sitä selkeämpiä työpaikan pelisääntöjen tulee olla. Erityisen tärkeää on sopia käytännöistä koskien sellaisia asioita, joita työpaikalla ei ole aikaisemmin kohdattu. Eteen voi tulla esimerkiksi tilanne, jossa työntekijä toivoo voivansa olla poissa työstä normaalia vuosilomaa pidemmän ajan vieraillakseen kotimaassaan.

– Työntekijöitä kannattaa rohkaista vuorovaikutukseen, sillä sosiaalisten suhteiden kautta leviää arvokasta työyhteisöön liittyvää tietoa. Se on erityisen tärkeää työuran alkuvaiheessa olevalle, korostaa tutkija Minna Toivanen Työterveyslaitoksesta.

– Mitä tutummiksi työtoverit käyvät, sitä paremmin he ymmärtävät toisiaan ja sitä pienempi on väärinkäsitysten mahdollisuus, hän jatkaa.

Sol Palvelut Oy:n kohdepäällikkö Sari Crnobreg muistuttaa, että omia juuriaan ja identiteettiään ei saa kadottaa, vaikka onkin tärkeää, että maahanmuuttaja sopeutuu työpaikkansa sääntöihin ja suomalaiseen elämänmenoon.

– Meillä yhdenvertaisuutta ja omia juuria korostetaan pitämällä työpaikalla ”koko maailman kulttuurikalenteria”. Siihen on merkitty eri maiden kansallisia juhlia. Juhlapäivänä toivottelemme kyseisestä maasta tuleville onnellista päivää, kertoo Crnobreg.

Monikulttuurisen työyhteisön tueksi on tuotettu opas ja verkkosivusto

Työterveyslaitoksen kehittämä opas Monikulttuurinen työpaikka auttaa esimiehiä johtamaan kulttuurisesti kirjavaa työyhteisöä ja muokkaamaan työpaikan käytäntöjä sellaisiksi, että ne ottavat huomioon eritaustaiset työntekijät. Opas perustuu laajamittaiseen asiantuntijatiedon koontiin ja tutkimustuloksiin.

Monikulttuuristen työpaikkojen tueksi tuotettujen verkkosivujen ohjeista hyötyy koko työpaikan henkilöstö. Osoitteesta http://www.ttl.fi/monikulttuurinen_tyopaikka löytyy lisäksi resurssimittari, joka testaa, missä määrin työpaikalla otetaan huomioon monikulttuurisuuteen liittyvät kysymykset. Resurssimittari kertoo palautteen vastaajalle heti.

Sekä oppaan että verkkosivuston materiaali on tuotettu Työsuojelurahaston rahoittamassa Maahanmuuttajan onnistuminen työssä -tutkimus- ja kehityshankkeessa (2010–2013).

Lisätietoja

 a
 a
 a
 a

tutkija Kirsi Yli-Kaitala, Työterveyslaitos, puh. 043 824 8585, kirsi.yli-kaitalattl.fitutkija Minna Toivanen, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2665, 043 824 4506, minna.toivanenttl.fi

tiimipäälikkö Ari Väänänen, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2435, ari.vaananenttl.fi

kohdepäällikkö Sari Crnobreg, SOL Palvelut Oy, puh. 040 085 4045, sari.crnobregsol.fi

Tutustu oppaaseen

Monikulttuurinen työpaikka – opas esimiehelle, Kirsi Yli-Kaitala, Minna Toivanen, Barbara Bergbom, Auli Airila, Ari Väänänen, Työterveyslaitos 2013

 a

Arvostelukappaleet ja kirjan myynti TTL-Kirjakauppa; puh. 030 474 2543; kirjakauppattl.fi;

verkkokauppa http://www.ttl.fi/verkkokauppa

Maahanmuuttajan onnistuminen työssä -tutkimusraportti http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Sivut/Maahanmuuttajan_onnistuminen_tyossa.aspx

Monikulttuurinen työpaikka -verkkosivusto http://www.ttl.fi/monikulttuurinen_tyopaikka

Suosituksia monikulttuurisille työpaikoille lyhyesti

http://www.ttl.fi/fi/muuttuva_tyoelama/maahanmuuttajat_ja_tyo/ohjeita_ja_ideoita/Documents/suositukset.pdf