Tilaajavastuulain uudistustyö käynnistyy

Tiedotus (Tiedotusalt.fi), 15.10.2012

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän selvittämään tilaajavastuulain uudistamistarpeita ja valmistelemaan tarvittavia lakimuutoksia. Tavoitteena on ehkäistä harmaata taloutta nykyistä tehokkaammin.

Vuonna 2007 voimaan tullut tilaajavastuulaki edellyttää yrityksiä selvittämään ennen sopimuksen tekemistä, että niiden kanssa vuokratyötä ja alihankintasopimuksia tekevät yritykset ovat luotettavia ja noudattavat työehtoja.

Työryhmä arvioi, onko tarpeen lisätä tilaajan vastuuta sopimuskumppanin velvoitteista. Työryhmä arvioi myös tarvetta korottaa tilaajavastuulain rikkomistapauksissa määrättävää laiminlyöntimaksua ja tahallisten laiminlyöntien nykyistä voimakkaampaa sanktiointia. Työryhmän tehtävänä on esimerkiksi harkita, tulisiko julkisten hankintojen tarjouskilpailuista sulkea sellainen tarjoaja, joka on toistuvasti ja tahallisesti laiminlyönyt tilaajavastuulain mukaiset velvoitteensa.

Työryhmä antaa väliraportin toukokuussa 2013. Sen jälkeen se laatii mahdolliset lakiesitykset saman vuoden loppuun mennessä. Työ- ja elinkeinoministeriön johtaman työryhmän työhön osallistuvat työnantaja- ja työntekijäjärjestöt, sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, oikeusministeriö sekä tilaajavastuulain valvonnasta vastaava Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Rakennusalalla on jo tullut voimaan uudistuksia 1.9.2012 lukien. Rakennusalalla tilaajan selvitysvelvollisuus on laajempi kuin muilla toimialoilla ja kattaa myös tapaturmavakuutustiedot. Alaa koskee myös korotettu laiminlyöntimaksu vakavissa lain rikkomustilanteissa. Lisäksi julkista hankintaa koskevassa urakkasopimuksessa on tilaajavastuun edistämiseksi oltava lauseke työsuhteen vähimmäistyöehtojen noudattamisesta.

Yritysten tiedonsaanti helpommaksi

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän selvittämään, miten harmaan talouden torjunnassa tarvittavien rekisteritietojen saatavuutta voidaan parantaa. Tilaajavastuulain osalta tällaisia tietoja ovat esimerkiksi yrityksen rekisteröintitiedot, verojen maksamisesta koskevat tiedot, tieto eläkevakuuttamisesta ja tapaturmavakuutuksen ottamisesta. Tavoitteena on, että yritykset voisivat nykyistä helpommin ja mahdollisesti maksutta saada käyttöönsä viranomaistietoja.

Työryhmä pohtii myös mahdollisuuksia edistää viranomaisrekisterien ajantasaisuutta ja luotettavuutta. Työ valmistuu helmikuussa 2013, ja tietoja hyödynnetään tilaajavastuulain uudistamisessa. Työryhmän työhön osallistuvat oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Verohallinto ja Patentti- ja rekisterihallitus.

Molemmat työryhmät ovat osa hallituksen harmaan talouden ja talousrikostorjunnan toimintaohjelmaa vuosille 2012–2015.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö ja harmaan talouden torjunta

Harmaa talous