Suomalaisen työelämän tavoitteet

Tiedotus (Tiedotusalt.fi), 18.5.2012

Hallitus käsitteli iltakoulussaan 16.5.2012 periaatelinjauksia työmarkkinoiden toimivuuden ja työvoiman tarjonnan turvaamiseksi sekä ehdotusta työelämän kehittämisstrategiaksi. Tavoitteena on turvata osaavan työvoiman riittävyys ja vastata jatkuvan elinkeinorakenteen muutoksen asettamiin haasteisiin.

Työelämän kehittämisstrategian visiona on tehdä suomalaisesta työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. Hallituksen tavoitteiden mukaisesti valmistellut linjaukset on tehty laajassa yhteistyössä eri ministeriöiden ja keskeisten työelämätoimijoiden kanssa työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Linjausten valmistelussa on otettu huomioon myös työministerin aloitteesta tehty kansainvälinen vertailu eri maiden työmarkkinauudistuksista.

Työvoiman tarjonnan lisäämiseksi on saatava koko työvoimapotentiaali käyttöön. Hallituksen linjaukset sisältävät toimenpiteitä, joilla nuoret, osatyökykyiset, ikääntyneet ja maahanmuuttajat voivat osallistua nykyistä enemmän työmarkkinoille. Tavoitteena on myös lisätä alueellista liikkuvuutta, helpottaa uuden työn löytymistä ja tukea elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden rakennemuutoksen hallintaa. Hallituksen linjauksien taustalla on työministerin aloitteesta tehty selvitystyö.

Työelämän kehittämisstrategian toimeenpanossa keskeinen osa on laajalla kansallisella yhteistyöhankkeella työpaikoille. Tätä tukevat muun muassa Tekesissä käynnistettävä työorganisaatioiden kehittämisohjelma sekä sosiaali- ja terveysministeriön johtamat ja Työterveyslaitoksen organisoimat johtamisen kehittämisverkosto ja Työhyvinvointifoorumi.

Syksyllä käynnistyvän yhteistyöhankkeen tavoitteena on laajeneva prosessi, johon yritykset, työpaikat ja muut toimijat voivat tulla mukaan. Alueellisten ja paikallisten verkostojen rooli on keskeistä, sillä kehittämisen on lähdettävä työpaikkojen omista tarpeista.

Hallituksen työpolitiikan linjausten taustalla on huoli Suomen kilpailukyvyn haasteista sekä väestön ikärakenteen ja tuotantotapojen muuttumisesta. Kansantalouden kilpailukyvylle on tärkeää saada kaikki voimavarat käyttöön lisäämällä työhön osallistumista sekä parantamalla työn tuottavuutta. Samalla on huolehdittava työelämän laadusta ja työhyvinvoinnista.

Hyvän työelämän ja Suomen kilpailukyvyn edellytyksenä ovat hyvin toimivat, tulokselliset ja uutta työtä luovat työpaikat. Työelämää on kehitettävä joustavasti niin, että ihmisten halu ja kyky jatkaa työelämässä riittävän kauan motivoituneina vahvistuu. Tämä edellyttää luottamuksen ja yhteistyön syventämistä sekä innovoinnin ja tuloksellisuuden vahvistamista. Osaava työvoima sekä ihmisten ja työyhteisöjen terveys ja hyvinvointi on varmistettava. Näiden toimien myötä suomalaisen työelämän laadun tavoite on asetettava korkealle, Euroopan parhaaksi vuonna 2020.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote