Komission työllisyyspaketissa linjataan toimia työpaikkojen luomiseksi

ALT Tiedotus (tiedotus@alt.fi), 9.5.2012

Euroopan komissio julkisti huhtikuun lopulla ns. työllisyyspaketin, joka sisältää ”Tavoitteena työllistävä elpyminen” -tiedonannon sekä yhdeksän valmisteluasiakirjaa. Komissio ehdottaa useita erilaisia toimia, joilla jäsenmaat voisivat synnyttää tehokkaasti uusia työpaikkoja ja parantaa työllisyyttä. Työttömyys on kohonnut unionissa ennätyslukemiin.

Tiedonanto jakaantuu kolmeen osaan: työpaikkojen luomisen tukemiseen, työmarkkinoiden dynamiikan parantamiseen sekä hallinnoinnin tehostamiseen EU:ssa. Jäsenmaita kehotetaan lisäämään työvoiman kysyntää mm. tukemalla yritysten perustamista ja yrittäjyyttä sekä nykyaikaistamalla palkanmuodostusta.

Komissio tunnustaa ns. joustoturvaperiaatteen merkityksen. Jäsenmaiden työmarkkinauudistusten seuraavissa vaiheissa pitäisi huomioida mm. sisäisen joustavuuden mahdollisuudet, kuten lyhennetyn työajan järjestelyt, sekä asettaa vähimmäispalkat asianmukaiselle tasolle.

Työsuhdeturvalainsäädäntöä olisi uudistettava harkitusti ja tasapainoisesti joustoturvaperiaatteen mukaisesti. Huomiota kiinnitetään myös mm. harjoitteluun, osaamistarpeiden ennakoimiseen ja seurantaan sekä koulutuksen ja työelämän yhteyksien parantamiseen.

Elinkeinoelämä: jäykkyyksiä purettava

EK pitää työllisyyspakettia tärkeänä, sillä kasvun ja työllisyyden pitää olla EU:n asialistan kärjessä. Paketti on kuitenkin erittäin laaja ja sen yksityiskohtainen analysointi vasta käynnistymässä.

Elinkeinoelämän mielestä työllistämispotentiaalia olisi haettava laajemmin kuin komission mainitsemilta sektoreilta. Olisi myös kiinnitettävä enemmän huomiota teollisuuspolitiikkaan, innovaatioihin, sisämarkkinoihin ja kansainväliseen kauppaan. Työllisyyspaketissa ei tuoda riittävästi esille yritysten tarpeita kilpailukyvyn parantamiseksi.

Eurooppalaista työelämän kehittämistä on jatkettava joustoturvaperiaatteen pohjalta. Toimiva tasapaino työntekijöiden turvaan liittyvän työelämän sääntelyn ja työnantajan joustotarpeiden välillä pitää etsiä kansallisella tasolla. Julkisten työvoimapalvelujen tehostaminen ja työttömyysloukkujen välttäminen on tärkeää. On myös varmistettava, että kansallinen koulutuspolitiikka vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin.

Työmarkkinoiden jäykkyyttä lisääviä toimia pitää välttää. Palkanmuodostus kuuluu kansalliseen toimivaltaan, ja on kunnioitettava kansallisten järjestelmien ominaispiirteitä sekä työmarkkinaosapuolten toimivaltaa sopia palkoista. EU:n hallinnointiin kuuluvilla toimilla ei pidä puuttua työmarkkinaosapuolten autonomiaan.

%0A”>EK:n uutinen

Työllisyyspaketti: Tiedonanto ja komission valmisteluasiakirjat