Työnjohtokoulutuskokeilu käynnistyi alkuvuodesta 2009

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 20.5.2009

Työnjohtajien tarpeeseen vastaamiseksi opetusministeriö käynnistää työnjohtokoulutuskokeilun ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2009. Kokeiluun otetaan opiskelijoita vuosina 2009 – 2011 siten, että kokeilukoulutukset käynnistyvät joustavasti vuoden 2009 alkupuolella ja päättyvät viimeistään 31.12.2012.

Koulutuskokeilun tarkoituksena on etsiä uusia koulutusväyliä työnjohto-osaamisen hankkimiseksi ja kehittämiseksi. Kokeilu tukee ja täydentää olemassa olevia amk-tutkintoihin sekä erikoisammattitutkintoihin perustuvia työnjohto-osaamisen kehittämisväyliä. Työelämässä on monin paikoin tarve työelämää tuntevista osaavista työnjohtajista, ja työnjohdollisiin tehtäviin rekrytoitavan työvoiman tarve tulee lähivuosina entisestään lisääntymään eläkepoistuman myötä.

Työnjohtokoulutuskokeilun toteutus ja aikataulu

Työnjohtokoulutuskokeilussa ovat mukana seuraavat alat: kuljetusala, kone- ja metalliala, autoala sekä kaupan ala.

Koulutuskokeilulla halutaan antaa omalta alaltaan ammattitaidon tai ammatillisen tutkinnon sekä riittävän työkokemuksen hankkineille henkilöille sellaisia tietoja ja taitoja, että he saavuttavat työnjohtotehtävissä tarvittavan pätevyyden. Koulutuskokeilut toteutetaan työelämälähtöisesti yhteistyössä työelämän edustajien kanssa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan enimmäisopiskelijamäärän puitteissa tai oppisopimuskoulutuksena.

Kuljetusalan työnjohtokoulutuskokeilussa ovat mukana ja kuljetusalan työnjohtokoulutusta antavat seuraavat koulutuksen järjestäjät:

* TTS* Keski-Uudenmaan ammattiopisto KEUDA

* Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä PIRKO

* Turun ammatti-instituutti

* Savon koulutuskuntayhtymä

* Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur

Kokeilut toteutetaan Opetushallituksen hyväksymän työnjohtokoulutuskokeilun kokeiluohjelman ja sen kokeilua varten laadittujen alakohtaisten perusteiden pohjalta. Kokeiluohjelma on laadittu Opetushallituksen asettamassa projektiryhmässä, jossa ovat edustettuina kokeilukoulutuksen järjestäjien sekä työelämän ja muiden sidosryhmien edustajat. Kokeilukoulutuksen laajuus mitoitetaan voimassa olevien säädösten puitteissa siten, että siinä edellytettävän osaamisen hankkiminen on opiskelijan aikaisemman osaamisen ja kokemuksen mukaan esimerkiksi puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Tavoitteena on, että koulutuksen järjestäjät hyödyntävät ammattikorkeakoulujen asiantuntemusta kokeilukoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lisätietoja:

http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/Tyxnjohtokoulutuskokeilu/index.html?lang=fi

[Dokumentti TTS:n esite työnjohtokoulutuksesta v. 2010 (302)]