Autoliikenteen Työnantajaliitto jätti eilen palkkatarjouksen AKT:lle

ALT tiedotus (tiedotus@alt.fi), 3.3.2006

Autoliikenteen Työnantajaliitto, ALT on eilen jättänyt palkkatarjouksensa Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:lle. Tarjous nostaisi alan ansiotasoa yhteensä 6,0 prosentilla kahden vuoden sopimuskaudella. Jo aikaisemmin työnantajat ovat taanneet, että osa-aikatyötä teetetään ainoastaan tuotannollisen tarpeen vaatiessa. Alasta ei ole tarkoitus eikä korkeiden ammattitaitovaatimusten vuoksi edes käytännössä voida tehdä osa-aika-alaa, mikä ilmenee myös nykyisten osa-aikaisten alhaisesta määrästä. Osa-aikaisia työntekijöitä kuitenkin tarvitaan eri suoritealojen volyymivaihteluiden vuoksi, mutta osa-aikatyö, kuten täysiaikainenkin työ, edellyttää aina työntekijän suostumusta.

Vaikka osapuolet ovat saaneet jo aiemmin ratkottua useita kymmeniä AKT:n vaatimia asioita, neuvottelutilanne on edelleen huolestuttava. Toivoin, että palkkatarjous olisi laukaissut kärjistyneen neuvottelutilanteen, sanoo ALT:n toimitusjohtaja Hannu Parvela.

AKT on vaatinut, että kuorma- ja linja-autoliikenteenyrityksissä saisi olla vain yksi osa-aikainen työntekijä toimipistettä kohti. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että valtaosassa kuljetusalan yrityksistä voisi jatkossa olla vain yksi osa-aikainen työntekijä. Tämä johtaisi kustannusten rajuun nousuun ja useiden alan yritysten toiminnan lopettamiseen, erityisesti syrjäseutujen linja-autoliikenteessä.

AKT:n osa-aikatyötä koskeva rajoitusvaatimus on työmarkkinoilla täysin poikkeuksellinen. Liitto yrittää käytännössä estää lain salliman osa-aikatyön käytön. Myös EU-direktiivi korostaa, että työllisyyden edistäminen edellyttää eri työaikamuotojen tasavertaista käyttömahdollisuutta, Parvela muistuttaa.

Muilla aloilla AKT:n esittämiä vaatimuksia ei voitaisi edes kuvitella esitettäväksi. Päinvastoin muualla pyritään päinvastoin parhaillaan miettimään, miten sopimusmääräyksiä voitaisiin kehittää siten, että asiakkaiden tarpeet ja yritysten työllistämismahdollisuudet saataisiin entistä paremmin turvattua.

Asiakkaiden tarpeet niin matkustaja- kuin tavaraliikenteessä edellyttävät joustavuutta. Työmatkaliikenteessä on selvät ruuhkahuiput ja niihin sidotut aikataulut. Työmatkaliikenteen sujuminen edellyttää, että vuorotiheys vaihtelee asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tavaraliikenteessä puolestaan täsmälliset reaaliaikaiset toimitusajat merkitsevät liikennetarpeiden vaihtelua. Kuljetustoiminta palvelee asiakkaita, eivätkä asiakkaat kuljetustoimintaa, Parvela tähdentää.

Autoliikenteessä osa-aikaisten määrä on EK:n työvoimatiedustelun mukaan koko henkilöstöstä seitsemän prosenttia. Linja-autoliikenteessä keskimäärin 10 prosenttia kuljettajista on osa-aikaisia. Osuus on palvelualojen matalimpia eikä ole juurikaan muuttunut. Kaikilla palvelualoilla osa-aikaisia on yhteensä likimain neljännes henkilöstöstä, eräillä aloilla osuus on 30 – 50 prosenttia. Myös tämä osoittaa, että kuljetusalalla ei ole mitään tarvetta rajoittaa osa-aikaisten käyttöä puhuttakaan siitä, että osa-aikaisuus käytännössä estettäisiin kokonaan.

Palkkatarjous ylittää tupon reilusti

Eilen jätetty palkkatarjous korottaisi palkkoja sopimuskauden alussa 1,9 prosentilla, ensi syksynä 1,4 prosentilla ja vuonna 2007 kahdessa osassa yhteensä 2,6 prosentilla. Tarjous on selvästi korkeampi kuin tulopoliittisen sopimuksen palkankorotuslinja, vaikka kuljetusalan ansiot ovat jo vuosina 2004 – 2005 nousseet 3,8 %-yksikköä enemmän kuin esimerkiksi teollisuudessa. Tuloratkaisun mukaiset korotukset ovat vuosina 2006 ja 2007 yhteensä 1,9 prosenttia.

Osapuolet ovat päässeet yhteisymmärrykseen useista merkittävistä asiakokonaisuuksista. Näitä ovat mm. työturvallisuusasiat, erilaiset palkan lisät, varallaoloratkaisut, pääkaupunkiseudun ja toisaalta huoltokorjaamoiden palkkarakenneuudistukset, viikonloppuvapaat. Myös nämä ratkaisut nostavat osaltaan alan ansio- ja kustannustasoa.

Toisin kuin AKT on julkisuudessa esittänyt, työnantaja ei ole suinkaan vaatinut alan ns. pekkaspäivien poistamista eikä muitakaan työaikaa koskevia heikennyksiä. Sen sijaan työnantaja on esittänyt tulopoliittisen ratkaisun mukaista työaikapankin käyttöä ja toisaalta mahdollisuutta korvata yli 10 päivää ylittävät pekkasvapaat rahana, mikäli työntekijä itse haluaisi näitä mahdollisuuksia käyttää.

Jos verrataan alan osa-aikaisten määrää muihin toimialoihin ja katsotaan jo sovittujen asioiden määrää, ei voi kuin hämmästellä alan vaikeata neuvottelutilannetta. Olisin toivonut, että jätetty palkkatarjous olisi vauhdittanut ratkaisuun pääsyä. Jos tällainen tarjous ei kelpaa, voi vain ihmetellä, jos tässä asetelmassa AKT saisi mahdolliselle autoliikenteen lakolleen tukea muualta, Parvela arvioi.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Hannu Parvela, puh. 0400 423 610

[Dokumentti Osa-aikaisten määrä kuljetusalalla (305)]